عمار تاج بخش : مطالعه صفر تا صد عربی در ۲۵ روز۱۳۹۲۱۰۱۰P44bu87163

اگر تا به حال عربی نخوانده اید! اگر نمی دانید از کجا عربی را شروع کنید! اگر می خواهید در مئت زمان کوتاه عربی خود را به حد خوبی رشد دهیید کافی است برنامه زیر را اجرا کنید.

در این برنامه کل عربی را با روزی ۲ ساعت مطالعه می توانید به طور کامل بخوانید.

اگر به صورت روزانه عمل کنید می توانید یک ماهه عربی را کامل بخوانید

اگر به صورت یک روز درمیان بخوانید می توانید دو ماهه عربی تان را جمع کنید

اگر این برنامه را ۲ بار اجرا کنید عربی تان به بالای ۸۰ می رسد

 

 

روز اول: درس ۱ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) فعل از لحاظ زمان و صیغه(و تست های ۱ تا ۲۵ پرونده شماره ۱ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز دوم:  درس ۲ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) ثلاثی مجرد و مزید(و تست های ۲۶ تا ۵۶پرونده شماره ۱ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز سوم: درس ۳ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) لازم و متعدی(و تست های پرونده شماره ۲ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز چهارم: حل تست های پرونده ۳ و ۴ و ۵ از کتاب کارآگاه ترجمه

روز پنجم: درس ۴ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )معلوم و مجهول(و تست های پرونده شماره ۶ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز ششم: درس ۵ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) اعلال(و تست های ۴۰ تا ۸۰ را حل نکنید.

روز هفتم: درس ۶ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )اعراب فعل مضارع(و شماره ۷ و ۸ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز هشتم: درس ۸ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )اسم از لحاظ جنس و عدد(و تست های پرونده شماره ۹ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز نهم: درس ۱۰ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )جامد و مشتق(و تست های  پرونده شماره ۱۱ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز دهم: درس ۱۱کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )معرفه و نکره(و تست های  پرونده شماره ۱۰از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز یازدهم: درس ۱۳ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )معرب و مبنی(و درس ۱۴ عربی جامع ( اسم از لحاظ حرف آخر)

روز دوازدهم: درس ۹ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) منصرف و غیر منصرف(

روز سیزدهم: درس ۱۵کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) اعراب(فقط تست های با شکلک خندان حل شوند.

روز چهاردهم: درس ۱۶ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) وصف و اضافه(و تست های  پرونده شماره ۱۲ و ۱۳از کتاب کارآگاه ترجمه

روز پانزدهم: درس ۱۹ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )جمله فعلیه(

روز شانزدهم: درس ۲۰ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) جمله معلوم و مجهول(

روز هفدهم: درس ۱۷ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )جمله اسمیه(و تست های  پرونده شماره ۱۴  از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز هجدهم: درس ۱۸ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )نواسخ(و تست های  پرونده شماره ۱۵ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز نوزدهم: درس ۲۲ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )مفعول مطلق)

روز بیستم: درس ۲۳ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )مفعول فیه(و تست های  پرونده شماره ۱۶ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز بیست و یکم: درس ۲۴ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )تمییز(و تست های  پرونده شماره ۱۷ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز بیست و دوم: درس ۲۵ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )حال(و تست های  پرونده شماره ۱۸ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز بیست و سوم: درس ۲۶ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) منادی(

روز بیست و چهارم: درس ۲۷ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی ) استثنا(و تست های  پرونده شماره ۱۹ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

روز بیست و پنجم: درس ۲۱ کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ قلمچی )عدد(و تست های  پرونده شماره ۲۰ از کتاب کارآگاه ترجمه انتشارات همگامان.

 

نکات مهم در اجرای برنامه: 

۱) ابتدا درسنامه کتاب را بخوانید سپس به حل تست های تألیفی بپردازید. تست های تألیفی را یکی یکی حل کنید و پس از حل هر تست ختما پاسخ تشریحی را بخوانید.

۲) پس از آن تست های کنکور را ۱۰ تا ۱۰ تنا حل کنید و بدون احتساب نمره منفی درص بگیریرد ( هر تست ۱۰ درصد) برای اینکه بفهمید درس را یاد گرفته اید یا خیر

۳) در طور این برنامه از کتاب واژه نامه جامع عربی انتشارات همگامان و قلم چی روزی یک درس لغت بخوانید.

۴) در کتاب های تستی کنار گزینه صحیح علامت نزنید چرا که این برنامه را حداقل باید دو بار اجرا کنید تا درصد خود را به بالای ۸۰ برسانید

۵) تست های غلط و نکته دار را علامت بزنید تا در نزدیکی های کنکور در برنامه جمع بندی عربی به شما دستور کارش را بدهم.

۶) پس از اتمام دور اول از کتاب عربی ۳۶۰ درجه انتشرات همگامان یک شب در میان یک متن حل کنید ( حتما روش مطالعه کتاب را از مقدمه بخوانید)

۷) ادامه پرونده های کتاب کارآگاه ترجمه را در فرصت هایی که دارید حل کنید.

 

اگر در حین انجام برنامه به مشکلی برخورد کردید می توانید سؤالاتتان را از طریق همین سایت در قسمت نظرات  برایم بفرستید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشم.

ارادتمند شما

عمّار تاج بخش

دیدگاه ها بسته شده است