برنامه مطالعاتی ۱۴ روزه عربی تا تاریخ ۶ مهر:
۱) عربی عمار ص ۹ تا ۱۵ و مشاهده فیلم فعل از لحاظ زمان و صیغه از تلویزیونی های سایت.
۲) تست درس ۱ عربی جامع
۳) عربی عمّار ص ۱۵ تا ۱۹ و تست پرونده ۱ کارآگاه ترجمه
۴) عربی عمّار ص ۱۵ تا ۱۹ و تست پرونده ۲ کارآگاه ترجمه
۵) عربی عمّار ص ۱۹ تا ۲۲ ثلاثی مجرد و نزید و مشاهده فیلم ثلاثی از تلویزیونی های سایت.
۶) تست درس ۲ عربی جامع
۷) عربی عمّار ص ۲۳ تا ۲۷ و حفظ افعال ص ۲۶ عربی عمّار
۸) تست درس ۳ عربی جامع
۹) کارآگاه ترجمه پرونده ۳ و ۴ و ۵
۱۰) اسم از لحاظ جنس و عدد از عربی عمّار ص ۴۵ تا ۵۰ و مشاهده فیلم آن از سایت. و حفظ جمعهای مکسر از ص ۱۷۹ تا ص ۱۹۲ واژه نامه.
۱۱) تست درس ۸ عربی جامع
۱۲) جامد و مشتق از عربی عمار ص ۵۰ تا ۵۵ و مشاهده فیلم آن از سایت
۱۳) تست درس ۱۰ عربی جامع
۱۴) کارآگاه پرونده ۹ و ۱۱
تا جلسه ی بعد کل لغات عربی ۱ را از واژه نامه حفظ کنید.

دیدگاه ها بسته شده است