همایش جمع بندی ویژه دختران در تاریخ ۲۷ خرداد عربی عمومی از ساعت ۸ لغایت ۱۸

همایش جمعبندی عربی اختصاصی ویژه دختران در تاریخ ۲۹ خرداد از ساعت ۸ لغایت ۱۴

برگزار خواهد شد

دیدگاه ها بسته شده است