برای اولین بار در شهر اراک

همایش جمعبندی عربی به سبک عمار

جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

برگزار کننده: آموزشگاه درس آزما

آدرس: میدان ولی عصر ابتدای خیابان امام خمینی (ره)

تلفن: ۳۲۲۱۱۳۱۷

اولویت رزرو صندلی با کسانی است که زودتر ثبتنام نمایند.

دیدگاه ها بسته شده است