مبحث تاریخ روز آموزشگاه شهر
نیم سال اوّل عربی ۲ و تکنیک های ترجمه ۱۱/۸/۹۶ پنج­شنبه قلم­چی

۳۶۲۳۲۰۴۶

۳۸۶۹۰۷۷۷

۳۲۲۲۲۶۷۶

مشهد

(دختران)

نیم سال دوّم عربی ۲ و تحلیل صرفی ۳۰/۹/۹۶ پنج­شنبه
نیم سال اوّل عربی ۳ و درک مطلب ۱۵/۱۱/۹۶ پنج­شنبه
نیم سال دوّم عربی ۳ و تشکیل ۲۴/۱۲/۹۶ پنج­شنبه
نیم سال اوّل عربی ۲ و تکنیک های ترجمه ۴/۸/۹۶ پنج­شنبه قلم­چی

۳۸۶۴۷۲۸۲

۳۷۲۷۳۰۶۶

مشهد

(پسران)

نیم سال دوّم عربی ۲ و تحلیل صرفی ۲/۹/۹۶ پنج­شنبه
نیم سال اوّل عربی ۳ و درک مطلب ۱۹/۱۱/۹۶ پنج­شنبه
نیم سال دوّم عربی ۳ و تشکیل ۳/۱۲/۹۶ پنج­شنبه
مقدمات فعل، ثلاثی مجرد و مزید، لازم و متعدی، تکنیک ترجمه ۱۴/۷/۹۶ جمعه آموزشگاه

آریان علم

۴۲۲۳۸۹۴۵

۴۲۲۶۳۴۶۷

۰۹۳۶۴۱۲۰۳۰

دزفول

(دختران)

(پسران)

اسم از لحاظ جنس و عدد، جامد و مشتق، معرفه و نکره ۲۸/۷/۹۶ جمعه
معرب و مبنی، منصرف و غیر منصرف، اعراب، اعراب مضارع ۱۲/۸/۹۶ جمعه
وصف و اضافه، جمله فعلیه، معلوم و مجهول ۲۴/۹/۹۶ جمعه
جمله اسمیه، نواسخ، معتلات، تحلیل صرفی ۱/۱۰/۹۶ جمعه
اعلال، مفاعیل، حال و تمییز ۱۳/۱۱/۹۶ جمعه
استثناء، منادی، عدد و حرف ۲۴/۱۲/۹۶ جمعه
تشکیل، تحلیل صرفی، درک مطلب، مدیریت آزمون هفته ۴ فروردین جمعه
نیم سال اوّل عربی ۲ و تکنیک های ترجمه ۲۵ و ۲۶/۸/۹۶ پنج­شنبه و جمعه آموزشگاه

دانش پژوهان

۳۳۳۳۲۰۴۵

۳۳۳۰۷۵۶۱

خرّم آباد

(دختران)

(پسران)

نیم سال دوّم عربی ۲ و تحلیل صرفی ۹و۱۰/۹/۹۶ پنج­شنبه و جمعه
نیم سال اوّل عربی ۳ و درک مطلب ۲۸و۲۹/۱۰/۹۶ پنج­شنبه و جمعه
نیم سال دوّم عربی ۳ و تشکیل ۲۶و۲۷/۱۱/۹۶ پنج­شنبه و جمعه
ترجمه و تعریب و درس ۱ تا ۷ عربی ۲ ۱۵/۹/۹۶ چهارشنبه آموزشگاه هامون

۴۴۲۶۵۷۹۱

آمل
تحلیل صرفی، درس ۸ تا۱۰ عربی ۲ و اعلال از عربی ۳ ۲۱/۱۰/۹۶ پنج شنبه
منصوبات از عربی ۳، تشکیل و درک مطلب ۱۲/۱۱/۹۶ پنج شنبه

کلیه همایش­ها منطبق بر برنامه آزمون­های آزمایشی می­باشند.                                                                                   

همایش عربی به سبک عمّار رفع اشکال مستقیماً توسط استاد عمّار تاج بخش در طول سال برای تمام دانش آموزان امکان پذیر است.

دیدگاه ها بسته شده است