برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور

روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳

روز (۲): تکنیک ترجمه و تست پرونده ۱ کارآگاه ترجمه

روز (۳): ثلاثی مجرد و مزید و تست درس ۲ عربی جامع

روز (۴): لازم و متعدی و تست درس ۳ عربی جامع و کارآگاه پرونده ۴ و ۵

روز (۵): اسم از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۸ عربی جامع

روز (۶): جامد و مشتق و تست درس ۱۰ عربی جامع و کاراگاه پرونده ۱۱

روز (۷): معرفه و نکره و تست درس ۱۱ عربی جامع و کارآگاه پرونده ۱۰

 

 

لغات نشان دار عربی ۱ را از واژه نامه مرور کنید و همچنین جمع­های مکسّر

دیدگاه ها بسته شده است