شهریور ۹, ۱۳۹۶

شهید مهدوی برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

دبیرستان بهشت برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی ۱۴ روزه عربی تا تاریخ ۶ مهر: ۱) عربی عمار ص ۹ تا ۱۵ و مشاهده فیلم فعل از لحاظ زمان و صیغه از […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

پژوهندگان علم گلشهر آزادگان برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

پژوهندگان علم کرج شعبه آزادگان برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

علوم ایران اهواز برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

مهرنامی برتر برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

مینار برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

سید الشهداء برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

فرزانگان (۲) برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ روز (۲): تکنیک ترجمه و تست پرونده ۱ کارآگاه […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

فرزانگان (۱) برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ روز (۲): تکنیک ترجمه و تست پرونده ۱ کارآگاه […]